Naše služby

Vysoce profesionální zdravotnické služby na lůžkách následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) jsou v našem zařízení samozřejmostí.

 

To, co nás odlišuje, je příjemné až rodinné prostředí, ve kterém pečujeme o pacienty v rámci komplexního procesu doléčení akutního zdravotního problému a nácviku schopnosti dýchat bez ventilačního přístroje.

 

Klademe důraz na časnou individuální fyzioterapii a rehabilitační ošetřovatelství včetně doplňkových terapií, které pomohou výrazně urychlit léčbu.

 

U některých pacientů umožní jejich zdravotní stav přeložení do domácí péče za pomoci domácí umělé plicní ventilace. V tomto případě jsme připraveni pacientovi i jeho rodině po návratu domů poskytnout jak lékařské služby, tak i psychologickou podporu a pomoc, případně možnost rehospitalizace. Nové moderní prostory nám umožňují ke každému pacientovi přistupovat individuálně a v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské a ošetřovatelské péče.

NIP

Cílem oddělení následné intenzivní péče (NIP) je pokračování v zavedeném základním léčebném procesu u pacienta a snaha o obnovu spontánní ventilace (pokud to povaha onemocnění vůbec umožňuje), intenzivní každodenní fyzioterapie a zahájení, případně pokračování v nácviku základních životních návyků, ať se jedná o schopnost komunikace s okolím, příjem potravy, či vyměšování.

 

Úkol oddělení NIP je ukončen ve chvíli, kdy se podaří stav pacienta zlepšit natolik, že již nadále není závislý na podpoře základních životních funkcí, tj. pacient je schopen dýchat spontánně bez jakékoliv podpory, je schopen účinně odkašlat a je schopen přijímat potravu buď sám ústy, nebo formou speciální výživy podávané přímo sondou do žaludku.

 

Oddělení je vybaveno moderní přístrojovou technikou schopnou nepřetržitého sledování životních funkcí.


NIP podrobněji

DIOP

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) je pracoviště poskytující dlouhodobou intenzivní péči spontánně ventilujícím pacientům s tracheostomií (chirurgický výkon nebo stav po něm, kdy je průdušnice uměla vyvedena na povrch těla = přední stranu krku).

 

U těchto pacientů došlo po překonání akutní fáze onemocnění ke stabilizaci zdravotního stavu, přesto však i nadále vyžadují intenzivní ošetřování. To je v první řadě zaměřeno na důslednou péči o dýchací cesty, která je nedílnou součástí komplexní léčebné a ošetřovatelské péče.

 

Oddělení je vybaveno moderní přístrojovou technikou schopnou nepřetržitého sledování životních funkcí.

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.