O nás

„Komplexní péče a dostatek času pro rekonvalescenci jsou pro nás při léčbě pacienta stěžejní.“

Ostravské zařízení je s datem otevření v září 2019 nejmladší pobočkou společnosti Chronicare, specialisty na následnou intenzivní péči. K dispozici máme 22 lůžek na oddělení NIP a 17 lůžek na oddělení DIOP a jsme jediné zařízení tohoto typu v Ostravě. Spolupracujeme se všemi zdravotnickými zařízeními, která mají zájem.  

 

Poskytujeme vysoce specializovanou péči pacientům po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilizovaný, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji dýchání.

 

Spektrum pacientů přijímaných na oddělení NIP i DIOP je různorodé. Nejčastěji se jedná o pacienty s postižením mozku, jehož příčinou může být úraz, cévní mozková příhoda, neurologické nebo metabolické postižení. Dále se jedná o pacienty po komplikovaných nebo náročných operačních výkonech, o pacienty se závažným plicním, srdečním nebo neurologickým onemocněním a pacienty pro kardiopulmonální resuscitaci.

I na nečekané můžete být připraveni

Jsou okamžiky, které mohou převrátit váš život vzhůru nohama. Těžký úraz, vážné onemocnění nebo rozsáhlá operace někoho z vašich blízkých vás mohou postavit před nutnost hledat zdravotnické zařízení, specializující se na následnou intenzivní péči o chronické pacienty.

 

Právě takovým zařízením je Chronicare: síť nestátních zdravotnických center, provozujících jednotky následné intenzivní péče (NIP). Ty slouží k péči o pacienty, u kterých již pominula potřeba akutní intenzivní péče, ale přetrvává potřeba částečné nebo úplné přístrojové podpory dýchání.

 

Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

 

Kdy půjdu domů?

Je otázka, kterou nám pacienti a jejich blízcí pokládají nejčastěji. Návrat pacientů k normálnímu životu je stěžejním cílem naší intenzivní péče v centrech Chronicare.

 

Hlavním úkolem při léčbě pacientů je nejen vyřešení akutních zdravotních potíží, ale také nácvik základních úkonů sebeobsluhy pro další kvalitní život v domácím prostředí.

 

Naše oddělení jsou vybavena moderními přístroji a materiálním vybavením k poskytování odborné péče.

 

Celý tým společně zabezpečuje kontinuální, profesionální a především lidský přístup k pacientovi i jeho rodině.

 

 

Chronicare Ostrava

  • Špičkoví lékaři a sehraný tým nelékařského zdravotnického personálu (sestry, ošetřovatelky a sanitáři), kteří mají společnou motivaci a tou je spokojený pacient.
  • Moderní nově zrekonstruované prostředí, které splňuje ty nejpřísnější požadavky pro léčbu na lůžkách následné intenzivní péče (NIP) a poskytuje pacientům dostatečný komfort  
  • V rámci léčby mají nezastupitelnou roli fyzioterapeuti, dále pak logopedka a nutriční specialistka. Naši lékaři specialisté fungují ve spolupráci s konziliáři z oborů chirurgie, neurologie, kardiologie, psychiatrie a jako jediné zařízení máme i oftalmologa.

Reference

Petr Pavlik (bratr pacientky) a celá její rodina

Vážený pane řediteli, 

dovolte vyslovit naše srdečné díky za profesionální zdravotní péči, za lidský přístup k mé sestře a také ke všem členům naší rodiny. Poděkování patří konkrétně pobočce Chronicare v Ostravě. Děkujeme paní primářce MUDr. Haně Csibrei, všem lékařům, sestřičkám, ale i ostatnímu personálu. Je opravdu obdivuhodné, co jste za tak krátkou dobu pobytu mé sestry ve Vašem zařízení dokázali a díky profesionálnímu přístupu všech pracovníků došlo ke zlepšení jejího zdravotního stavu. 

Velice si vážíme práce ve Vašem zařízení, práce, která má obrovský smysl a pomáhá lidem, kterým se během vteřiny změnil život. 

Přejeme Vám, abyste i nadále byli úspěšní v léčbě dalších pacientů a přejeme hodně příběhů se šťastným koncem. 

Rodina paní Bláhové (rodina pacientky)

„Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.“ Menandros

Tato citace antického řeckého dramatika nejlépe vystihuje prostředí, v kterém naše maminka strávila dlouhé, ale pro nás naprostým zázrakem provázené měsíce.

Bylo to v půlce října 2019, kdy na doporučení MUDr. Marka Proksy, primáře vsetínské ARO, byla maminka předána, stále ve velmi vážném stavu, do Vaší dlouhodobé intenzivní péče tady v Ostravě – Zábřehu.

Jela k vám žena upoutaná na lůžko a ve svých potřebách závislá na pomoci druhých.

Přišel ten den, o kterém jsme snili, a bohužel kvůli těžkému zdravotním stavu maminky mohli jen doufat. Den, kdy se z ženy upoutané na lůžko, stala žena, která se díky přátelskému přístupu a téměř domácí atmosféře na oddělení dokázala opět postavit na nohy. Přišel den, kdy chystáme vše potřebné pro návrat DOMŮ.

Nejsou slova, která by dostatečně vystihla, jak moc pro nás tento den znamená.

Srdečné poděkování patří všem lékařům, sestřičkám, pečovatelkám, fyzioterapeutům a ostatním pracovníkům, kteří svou nelehkou prací umožňují všem nemocným na tomto oddělení a jejich rodinám zvládat obtížné chvíle.

Děkujeme za úžasný přístup, kterým jste se i vy stali na dlouhou dobu součást naší rodiny.

Na závěr bychom vám chtěli popřát spoustu sil ve Vaší těžké práci a co nejvíce takových šťastných pacientů, jako jsme my.

 

Ve Vsetíně dne 31. 1. 2020

Zdeněk a Jaromír Vernerovi (synové pacienta)

Vážený pane řediteli,
dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali personálu vaší nemocnice oddělení Chronicare Nymburk, za poskytnutou péči našemu otci panu Zdeňku Vernerovi, který byl téměř tři měsíce hospitalizovaný na tomto oddělení. 

Otec prodělal těžký zápal plic a po jeho vyléčení v nemocnici Trutnov byl přeložený na následnou péči do vaší nemocnice na oddělení Chronicare, kde přes veškerou péči, která mu byla poskytnuta, dne 19. 9. 2019 zemřel.

K napsání těchto pár řádků poděkování nás vede profesionální přístup celého oddělení Chronicare, a zejména pak pana primáře za jeho starostlivost, komunikativnost a vedení celého oddělení. Naše spokojenost během hospitalizace našeho otce se dá slovy jen těžko vyjádřit, neboť starostlivost o těžce nemocné je náročná pro celý personál, od sester počínaje, přes rehabilitační pracovníky až po vedení oddělení.

Velice rádi bychom ocenili těžkou práci vašich zaměstnanců oddělení Chronicare a zároveň jim poděkovali za veškerou péči, kterou věnovali péči o našeho nemocného otce.

Byli bychom rádi, kdybyste mohl toto poděkování za poskytnutou péči předat na příslušné oddělení za jejich příkladný přístup k nemocným i k jejich rodinným příslušníkům během návštěv v nemocnici.


Poděkování za vše a úspěchy v další práci přejí synové Zdeněk a Jaromír Vernerovi.

V Bílé Třemešné dne 29. 9. 2019

Rychlý kontakt

Naše zařízení najdete v Praze, Nymburce, Ostravě a Brně.